Ғылыми мақала мәтіні кеңейтімі бар Microsoft Office Word бағдарламасының кез келген нұсқасында сақталған файл түрінде редакциялық алқаға жіберіледі. Жіберілетін құжатқа мақаланың негізгі авторының тегі мен аты-жөні көрсетілген қол қойылады.

Мақала келесі параметрлерге сәйкес жіберіледі:

 • Жоғарғы сол жақ бұрышта қою шрифтпен жазылған ӘОЖ және/немесе МРНТИ индекстері;
 • Ортаға автор туралы мәліметтер – инициал мен аты-жөні, ұйымның толық атауы, қаласы, мемлекеті – бір мақалаға авторлар саны үш адамнан аспауы керек. Мақаланың негізгі авторы бірінші болып тізімделеді. Корреспонденция үшін автор «*» белгісімен белгіленеді. Жазбалар автор мен мекеменің үстіне қойылады, мысалы: Г.К. Әбдірахман1, Ғ.Б. Исабекова2;
 • Корреспонденция үшін автордың электрондық пошта мекенжайы;
 • Мақала тақырыбы орыс, қазақ және ағылшын тілдерінде бас әріппен, ортасында жазылады;
 • 150 сөзден кем емес, бірақ орыс, қазақ және ағылшын тілдерінде 300 сөзден аспауы қажет;
 • Әр аннотациядан кейін үш тілде негізгі сөздер (5-7 сөз немесе сөз тіркесі);
 • Мақаланың мәтіні мен құрылымы IMRAD талаптарына сәйкес болуы керек:
  • Кіріспе;
  • Материалдар мен тәсілдер;
  • Нәтижелер;
  • Талқылау;
  • Қорытынды;
  • Қаржыландыру туралы ақпарат (бар болса);
  • Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.
 • Мәтін бірдей қаріппен терілуі керек – Times New Roman. Қаріп өлшемі – 14. Жол аралығы – жалғыз. Абзац шегінісін – 1,25 см.
 • Суреттер, кестелер, графиктер, диаграммалар және т.б. нөмірленуі мен тақырыбын көрсете отырып, мәтінде тікелей көрсетіледі (Мысалы, 1-сурет - Суреттің аты).
 • Библиографиялық тізім. Әдебиеттер тізімінде кириллицада берілген шығармалар болса, әдебиеттер тізімін екі нұсқада беру қажет: біріншісі – түпнұсқада, екіншісі – романдандырылған әліпбиде (транслитерация – http://www.translit.ru) ).

10.1) Список использованной литературы орыс тіліндегі мақала үшін жазылады

10.2) Пайдаланылған әдебиеттер тізімі қазақ тіліндегі мақала үшін жазылады

10.3) References is written ағылшын тіліндегі мақала үшін жазылады

11) Соңғы 5 жылдағы библиографиялық дереккөздерді пайдалану қажет.

12) Мақаланың төменгі жағында авторлар туралы мәліметтер үш тілде толтырылады (жоғары оқу орны, ғылыми дәрежесі, атағы (бар болса), лауазымы және байланыстары).

13) Жұмыста пайдаланылған дереккөздерге сілтемелер мақала мәтінінде төртбұрышты жақшада жазылады. Сілтемелер мәтінде олардың аталу реті бойынша қатаң нөмірленуі керек. Мәтіндік библиографиялық анықтамадағы мысал: [1], [2], т.б. Егер сілтеме құжат мәтініндегі белгілі бір фрагментке апаратын болса, онда сілтемеде реттік нөмірі және сілтеме нысаны орналастырылған беттер көрсетіледі; олардың арасындағы ақпарат үтірмен бөлінеді (мысалы, [1, 56 б.]).

13.1) нормативтік құқықтық актілерден үзінділер парақтан кейінгі сілтемелер түрінде ресімделеді. Мысалы, мәтінде: "ҚР АІЖК-нің 293-бабының 2-бөлігінің 5) тармақшасына сәйкес, "осы тарауға сәйкес сотта дау айтуға болмайды,"жарғылық капиталында мемлекеттің үлесі бар заңды тұлғалардың сотқа шағымдануына жататын мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, қоғамдық бірлестіктердің, ұйымдардың, лауазымды адамдардың, мемлекеттік қызметшілердің шешімдері, әрекеттері (әрекетсіздігі)".

Мәтіндік сілтемеде нормативтік құқықтық акт былайша ресімделеді: "Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі. [Электрондық ресурс]: Қазақстан Республикасының Кодексі 2015 жылғы 31 қазандағы № 377-V ҚРЗ. "Әділет"ҚР Нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесінен қол жеткізу. Кіру режимі:URL: http: / / adilet. zan. kz/rus/docs/ K1500000377 / тегін.(Өтініш берген күні: 28.01.2019).

13.2) IСондай-ақ ресурстың тек электрондық пошта мекенжайын көрсетуге рұқсат етіледі. Мысалы: URL:http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377

Электрондық кітаптарға, журналдарға, газеттерге және т.б. сілтемелер де осындай жолмен жасалады.

13.3) Библиографиялық тізім " ГОСТ 7.1-2003. Библиографиялық жазба. Библиографиялық сипаттама. Құрастырудың жалпы талаптары мен ережелері".

Оқу құралын рәсімдеу мысалы: Ресей Федерациясындағы сот билігін ұйымдастыру: оқу жоғары оқу орындарына арналған оқу құралы / В. М. Савицкий; Рос. акад. ғылым, Мемлекет және құқық Институты, Акад. құқықтық ун-т. - М.: Бек, 1996. — 320 б.

Ғылыми мақаланы рәсімдеу мысалы: Аблаева Э.Б. биліктің бөліну теориясының даму тарихы: сот жүйесінің рөлін анықтау // Поволжье басқару институтының хабаршысы. - Саратов: "Ресей Федерациясы Президентінің жанындағы Ресей халық шаруашылығы және Мемлекеттік қызмет академиясы" баспасы (Мәскеу), 2018.Т. 18.№ 7. – С. 52-62.

Конференция жинақтарында жарияланған мақаланың мысалы: Виноградов В. А. құқықтық мемлекет және заңның үстемдігі: доктриналар, юрисдикциялар бәсекелестігі, құқықтық бостандықты қамтамасыз ету. Ресей Федерациясының Конституциялық Сотының құқықтық мемлекетке қатысты ұстанымдары / / Қазіргі әлемдегі құқықтық мемлекет пен заңның үстемдігі туралы доктриналар / мақалалар жинағы. Жауапты редакторлар: В. Д. Зоркин, п.д. Баренбойм – М.: ЛУМ, Юстицинформм, 2013. – Б.373-395.

Диссертацияның авторефератын жобалау мысалы: Фролова, Е.А. ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы орыс құқық философиясындағы Нео – Кантианизм.: реферат. дис. ... докт. юрид. ғылым: 12.00.01 / Фролова Елизавета Александровна. – М., 2013. – 47 б.

Диссертацияны жобалау мысалы: Лукьянова, Е.г. XIX ғ.-ХХ ғасырдың басындағы Ресейдің саяси – құқықтық ойындағы Заң туралы ілімдер.: дис. ... докт. юрид. ғылым: 12.00.01 / Лукьянова Елена Геннадьевна. –М., 2018. – 425 Б.

13.4) Библиографиялық тізімде автордың мақала мәтінінде келтірген және бұрын тиісті басылымдарда жарияланған жұмыстары ғана болуы тиіс.

14) Журналдың бір нөміріне жариялау үшін бір автордан екіден көп емес мақала қабылданады.

15) Жоғарыда көрсетілген талаптарға сәйкес ресімделмеген баптар қараусыз қалдырылады.

16) Келіп түскен барлық материалдар 1 айдан 3 айға дейін қаралады және кезек тәртібімен жарияланады.