Басылымның басты мақсаты - ғылыми қоғамдастыққа және тәжірибешілерге өз зерттеулерінің нәтижелерін жариялауға мүмкіндік беру, әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың перспективалық және өзекті бағыттарына назар аудару, Қазақстан мен шет елдердің ғылыми қоғамдастықтары арасында пікір алмасуды күшейту.

ТАҚЫРЫПТЫҚ БАҒЫТЫ

Журнал заң, педагогика, филология және өнертану мәселелеріне маманданған ғалымдар мен практиктерге, осы даярлау бағыттары бойынша білім алатын магистранттар мен докторанттарға бағытталған.

Журнал саясатының негізіне зерттеу ұжымдары мен жекелеген авторлардың ғылымның түрлі салаларындағы жетістіктерін ғылыми және ғылыми-педагогикалық қоғамдастыққа ұсынуға мүмкіндік беретін пәнаралық тәсіл қағидаты, сондай-ақ жарияланатын материал сапасының ғылыми қызмет нәтижелерін жариялау үшін ұсынылатын басылымдар тізбесіне енгізу үшін ғылыми басылымдарға Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бекітілген талаптарына сәйкестігіне бағдарлану жатады.

ШЫҒАРУ ЖИІЛІГІ

Журналдың әр шығарылымын шығару жиілігі – жылына алты рет.

ЖАРИЯЛАУ ШАРТТАРЫ

Журналда жариялауға іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулердің, шолулардың нәтижелері, сондай-ақ магистранттар мен PhD докторанттардың диссертацияларының тиісті ғылыми нәтижелері қабылданады:
1. журнал тақырыбына
2. мақала қолжазбаларын жіберу ережелеріне
3. мақала қолжазбаларын рәсімдеуге қойылатын талаптар
4. мақала қолжазбаларын рецензиялау ережелеріне

Журналдың бір нөмірінде жариялауға бір автордан екі мақаладан артық емес, соның ішінде бірлескен авторлық мақалалар қабылданбайды. Журналдың бір нөмірінде жарияланған бір автордың мақалаларының саны журналдың бас редакторының арнайы шешімімен ғана көбейтілуі мүмкін.

Қарауға жіберілмейді:
1. мақала қолжазбаларын рәсімдеу ережелерін сақтамай рәсімделген мақалалар;
2. ашық көздерден алынған мәтіннің 20% - дан астамы бар мақалалар.

РЕЦЕНЗИЯЛАУ ТҮРІ

"Қазақстанның ғылымы және өмірі" журналының редакциясына келіп түскен барлық ғылыми мақалалар міндетті түрде екі рет соқыр рецензияланудан өтеді (рецензент қолжазба авторларын білмейді, қолжазба авторлары рецензенттерді білмейді).

МҰРАҒАТТАУ

Мұрағат "Қазақстанның ғылымы және өмірі" халықаралық ғылыми журналында жарияланған рецензияланған мақалалардың мәтіндерінен, аннотациялар мен анықтамалардан тұрады.